Последно публикувани документи

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: "Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ - Плевен" ЕООД."

Импортен № 9091507/16.08.2019 г.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура

Обект на обществената поръчка: за доставка

Населено място за изпълнение на поръчката: Плевен

Прогнозна стойност без ДДС: 70 000 лв.

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 г.

Кратко описание: В предмета на поръчката „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА ДКЦ-ПЛЕВЕН” ЕООД”, са включени 4 броя обособени позиции, както следва:

  • 1./ „Превързочни материали”
  • 2./ „Неспецифични консумативи”
  • 3./ „Консумативи за кл. лаборатория”
  • 4./ „Рентгенови консумативи”

Срок за изпълнение на поръчката: Срокът за изпълнение на поръчката е 1год./12 календарни месеца/ или до изчерпване на предвидените финансови средства в сключения договор в зависимост от това кое от посочените събития ще настъпи първо.

виж Обява

изтегли Документация

изтегли Указания

изтегли Спецификации - Превързочни

изтегли Спецификации - Неспецифични консумативи

изтегли Спецификации - Лабораторни консумативи

изтегли Спецификации - Рентгенови филми

Протокол1 от класирането ; Протокол2 от класирането

<< Върнете се назад към предишната страница