Последно публикувани документи

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за апарати на "ДКЦ-Плевен" ЕООД. Срокът за изпълнение на поръчката е 1 год. или /12 календарни месеца/.

АОП имп. № 9065903/04.07.2017 г.
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на обществената поръчка: за доставка
Населено място за изпълнение на поръчката: Плевен
Прогнозна стойност без ДДС: 70 000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 12.07.2017 г. 16:00

Изтегли: Обява
Изтегли: Документация
Изтегли: Указания


Изтегли спесификация за апарат: Accent
Изтегли спесификация за апарат: Eleksis
Изтегли спесификация за апарат: Sismex

*ценовата оферта и техническата спесификация за различнните апарати са разположени на две страници /sheets/ за всеки апарат.


Приложение № 1 – Представяне на участник;
Приложение № 2 – Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
Приложение № 3 – Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал. 5 от ЗМИП;
Приложение № 4 – Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП;
Приложение № 5 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР;
Приложение № 6 – Техническо предложение;
Приложение № 7 – Ценово предложение;
Приложение № 8 – Декларация по чл.54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7 от ЗОП;
Приложение № 9 – Проекто-договор

Горепосочените приложения са във файл Документация.


Протокол за резултатите от работата на комисията

Уведомително писмо


Протокол класиране оферти

Доклад

<< Върнете се назад към предишната страница