Последно публикувани документи

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ Плевен

За всички позиции срока на договора е 1 год./една година/. Включени са 4 /ЧЕТИРИ/ броя обособени позиции, както следва: 1./ „Превързочни материали” 2./ „Неспецифични консумативи” 3./ „Лабораторни консумативи”; 4./ „Рентгенови филми”;

АОП номер: № 9064578 / 23.05.2017

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на обществената поръчка: за доставка
Населено място за изпълнение на поръчката: Плевен
Прогнозна стойност без ДДС: 70000 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 01/06/2017 16:00
Връзка към преписката в АОПДоговор № 1/17.07.2017 г. -"Агарта ЦМ " ЕООД
Спецификация по договора

Договор №2/17.07.2017 - "Истлинк България" ООД
Спецификация по договора

Договор № 3 - от 17.07.2017 - "Медикъл имидж " ООД
Спецификация по договора


Протокол

Доклад


Уведомително писмо - обосновка

Протокол обосновка - на основание член 72, ал.1 от ЗОП.


Протокол от класирането
Уведомително писмо


Указания
Съдържание - Документи за участие
Позиция 1 - Превързочни материали
Позиция 2 - Неспецифични консумативи
Позиция 3 - Лабораторни реактиви
Позиция 4 - Рентгенови филми


<< Върнете се назад към предишната страница