Последно публикувани документи

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна работници и служители” за нуждите на ДКЦ-Плевен ЕООД

Кратко описание: Предмет на поръчката е избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11/21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и отпечатване на ваучери за храна съгласно чл.209 от ЗКПО и съгласно Наредба №7 на МТСП за служителите, съобразно периодични заявки за брой ваучери, в купюри с номинална стойност.

Изтегли Документация

Изтегли Образец

Изтегли Указания

Приложения (образци):

Приложение № 1 – Представяне на участник;
Приложение № 2 – Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
Приложение № 3 – Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал. 5 от ЗМИП;
Приложение № 4 – Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП;
Приложение № 5 – Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР;
Приложение № 6 – Техническо предложение;
Приложение № 7 – Ценово предложение;
Приложение № 8 – Декларация по чл.54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7 от ЗОП;
Приложение № 6 – Проекто-договор

Горепосочените приложения са във файл Документация

Информация за удължаване на срокът за събиране на офертите. Изтеглете приложението от тук.

Протокол от класирането

Уведомително писмо

Уведомително писмо

<< Върнете се назад към предишната страница