Ценоразпис

Ценоразпис на платени медицински прегледи и изследвания

Наименование на показателя Цена в лева
1 Първично посещение при специалист 45.00
2 Вторично посещение при специалист 35.00
3 Преглед при доцент 50.00
4 Вторично посещение при доцент 40.00
5 Преглед при професор 55.00
6 Вторично посещение при професор 45.00
7 Аудиометрии 32.00
8 ЛКК - /председател и членове/ 10.00
9 Електромиография ЕМГ 37.00
10 ЕКГ 12.00
11 Доплерсонография 42.00
12 Електроецефалография ЕЕГ 37.00
13 Сърдечно съдов тест с натоварване 40.00
14 ЕКГ холтер мониториране 40.00
15 Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер монитор/ 40.00
16 Измерване на артериално налягане 12.00
17 Функционални изследвания - ТЕЛК 17.00
18 Екстракция на кърлеж 25.00
19 Ехокардиография 52.00
20 Ехография 27.00
21 Мускулна инжекция 7.00
22 Подкожна инжекция 5.00
23 Венозна инжекция 12.00
24 Венозна инфузия 17.00
25 Хирургична превръзка - голяма 37.00
26 Хирургична превръзка - средна 27.00
27 Хирургична превръзка - малка 17.00
28 Ексцизия и превръзка на декубитус 37.00
29 Шев на голяма рана с обработка и местна анестезия 47.00
30 Шев на малка рана с обработка и анестезия 32.00
31 Вторичен шев на рана 37.00
32 Сваляне на конци 22.00
33 Поставяне на абокат 17.00
34 ВЕТ 37.00
35 Добутаминов Стрес тест 57.00
36 Стрес ЕХОКГ 107.00
37 Платен преглед-доц.д-р Йордан Узунангелов 55.00
38 Трансезофагиална ехография 122.00
39 Тъканен Доплер ехо 67.00