Ценоразпис

Ценоразпис на платени медицински прегледи и изследвания в "ДКЦ Плевен" ЕООД

 

Наименование на показателя Цена в лева
1 Първично посещение при специалист 70.00
2 Вторично посещение при специалист 60.00
3 Преглед при доцент 80.00
4 Вторично посещение при доцент 70.00
5 Преглед при професор 90.00
6 Вторично посещение при професор 80.00
7 Аудиометрии 37.00
8 ЛКК -/председател и членове/ 15.00
9 Електромиография ЕМГ 42.00
10 ЕКГ 17.00
11 Доплерсонография 47.00
12 Електроецефалография ЕЕГ 42.00
13 Сърдечно съдов тест с натоварване 45.00
14 ЕКГ холтер мониториране 45.00
15 Непрекъснат 24 часов запис на АН /холтер монитор/ 45.00
16 Измерване на артериално налягане 17.00
17 Функционални изследвания- ТЕЛК 22.00
18 Екстракция на кърлеж 30.00
19 Ехокардиография 57.00
20 Ехография 32.00
21 Мускулна инжекция 12.00
22 Подкожна инжекция 10.00
23 Венозна инжекция 17.00
24 Венозна инфузия 22.00
25 Хирургична превръзка -голяма 42.00
26 Хирургична превръзка -средна 32.00
27 Хирургична превръзка -малка 22.00
28 Ексцизия и превръзка на декубитус 42.00
29 Шев на голяма рана с обработка и местна анестезия 52.00
30 Шев на малка рана с обработка и анестезия 37.00
31 Вторичен шев на рана 42.00
32 Сваляне на конци 27.00
33 Поставяне на абокат 22.00
34 ВЕТ 42.00
35 Добутаминов Стрес тест 62.00
36 Стрес ЕХОКГ 112.00
37 Трансезофагиална ехография 127.00
38 Тъканен Доплер ехо 72.00
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Първичен преглед-проф. д-р Вихър Ковачев 130.00
4 Първичен преглед-д-р Емил Симеонов 80.00
5 Вторичен преглед-д-р Емил Симеонов 60.00
6 Ехографско изследване на стави при деца 60.00
7 Ехографско изследване на други стави 60.00
8 Сваляне на гипс 30.00
9 ПРП изследване в ортопедичен кабинет 127.00
10 Поставяне на гипс 42.00
11 Ставна инжекция 30.00
12 Поставяне на гипс по метода на ,,Понсети" 60.00
13 Сваляне на гипс по метода на ,,Понсети" 60.00
14 Медицинско свидетелство -преглед от ортопед 20.00
  УНГ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Вадене на чуждо тяло от нос 32.00
2 Клиничен тест за слух- шепотна и разговорна реч 22.00
3 Конвенционална аудиометрия- прагова 27.00
4 Отстраняване на чуждо тяло от слухов канал 37.00
5 Промивка на ушен церумен 22.00
6 Предна тампонада 32.00
7 Продухване на евстахиеви тръби 27.00
8 Риноскопия 32.00
  АЛЕРГОЛОГИЯ: ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Функционално изследване на дишане /спирография/ 10.00
2 Кожно-алергично тестване 1 бр. проба алерген 3.00
3 Тестване за поносимост при налагане на анестетици 3.00
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Поставяне на спирала 60.00
2 Сваляне на спирала 40.00
3 Електрокоалгулацио на маточна шийка 47.00
4 Цитонамазка 40.00
5 Абдоминална ехография  37.00
6 Хистеросалпингография /ХСГ/ 155.00
7 Трансвагинална ехография 50.00
8 Но стрес тест /NST/ 35.00
  ПАТОАНАТОМИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Изработване на хистологичен препарат от
готово парафиново блокче за 1 препарат
30.00
2 Изработване на хистологичен препарат от
готово парафиново блокче за 2 препарат
60.00
3 Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER2 на пациенти с тумори от готово параф блокче 200.00
4 Хистологично изследване на биопсичен материал 1 блокче 50.00
5 Хистохимично изследване на биопсичен материал 1 блокче 50.00
6 Изследване панел от 1 маркер 80.00
7 Изследване панел от 3 маркера 150.00
8 Изследване панел от 5 маркера 190.00
9 Консултация на готов препарат от специалист (до 2 бр. пр.) 80.00
10 Спешно изследване на гефрирано блокче 100.00
11 Консултация от хабилитирано лице 60.00
12 Аутопсия по желание 225.00
13 Тоалет на трупа на починалия 20.00
14 Престой в зала на труп до 24 часа 20.00
15 Имунохистохимично изследване на HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче 150.00
16 Имунохистохимично изследване на естроген, прогестерон рецептори и HER 2 на пациенти с тумори от готово парафиново блокче 120.00
17 Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 2 маркера/ 120.00
18 Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 4 маркера/ 170.00
19 Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 1 маркер/ 80.00
20 Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 3 маркера/ 150.00
21 Имунохистохимично изследване на други туморни маркери от готово парафиново блокче / панел от 6 маркера/ по 30,00 лв. за всеки следващ 210.00
22 Цялостна изработка и отговор на биопсично изследване-1 бр. 40.00
23 Изработване и отговор на цитологично изследване 20.00
24 Изработване на хистологичен препарат от
готово парафиново блокче
15.00
25 Изследване на естроген, прогестерон рецептори от готово парафиново блокче 90.00
26 Престой в хладилна камера на труп за 24 часа / на ден/ 25.00
  РЕНТГЕН ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Рентгенография на челюсти в специални проекции 20.00
2 Рентгенография на лицеви кости 20.00
3 Рентгенография на околоносни синуси-фас 20.00
4 Рентгенография на околоносни синуси-фас и профил 2х20.00
5 Специални центражи на черепа-едностранно 20.00
6 Мандибула-профил 20.00
7 Рентгенография на носни кости-профил 20.00
8 Рентгенография на орбити-фас и профил 2х20.00
9 Рентгенография на стернум 20.00
10 Рентгенография на ребра 35.00
11 Рентгеноскопия на бели дробове-фас и профил 2х35.00
12 Рентгеноскопия на бели дробове- профил 35.00
13 Рентгеноскопия на бели дробове и сърце 35.00
14 Рентгеноскопия на бели дробове и сърце /с графия/ 35.00
15 Рентгенография на крайници 20.00
16 Рентгенография на кости на ръка длан и пръсти/фас и профил/ 2х 20.00
17 Рентгенография на един пръст/фас и профил/ 2х20.00
18 Рентгенография на сакро-илиачни стави-фас 25.00
19 Рентгенография на тазобедрени стави-фас 35.00
20 Рентгенография на тазобедрена става-фас 25.00
21 Рентгенография на тазобедрена става-профил 25.00
22 Рентгенография на тазобедрена става-коса 25.00
23 Рентгенография на бедрена кост 20.00
24 Рентгенография на колянна става-фас и профил 2х20.00
25 Рентгенография на колeнни стави-аксиална 30.00
26 Рентгенография на колeнни стави /двете/-фас и профил 4х20.00
27 Рентгенография на колянно капаче-профил 25.00
28 Рентгенография на колянно капаче-аксиална 20.00
29 Рентгенография на подбедрица-фас 20.00
30 Рентгенография на подбедрица-профил 20.00
31 Рентгенография на глезенна става-фас и профил 2х20.00
32 Рентгенография на глезенни стави/ двете/ -фас и профил 4х20.00
33 Ренгенография на стъпало и пръсти-фас и профил 2х20.00
34 Ренгенография на стъпало -фас и профил 2х20.00
35 Ренгенография на стъпало - коса и аксиална 20.00
36 Ренгенография на стъпало цяло-лицева 20.00
37 Рентгенография на петна кост- профил 20.00
38 Рентгенография на петни кости-аксиална и полуаксиална 20.00
39 Рентгенография на акромиоклавикуларна става 20.00
40 Рентгенография на скапула 20.00
41 Рентгенография на раменна става-фас 20.00
42 Рентгенография на раменна става-профил 20.00
43 Рентгенография на раменна става-симетрична 35.00
44 Рентгенография на ключица- фас 25.00
45 Рентгенография на сакрум и опашна кост-фас и профил 2х30.00
46 Рентгенография на шийни прешлени-фас и профил 2х25.00
47 Рентгенография на сакрум и опашна кост- профил 30.00
48 Рентгенография на шийни прешлени-коси 25.00
49 Рентгенография на хумерос 25.00
50 Рентгенография на лакетна става- фас и профил 2х20.00
51 Рентгенография на лакетна става- аксиална 20.00
52 Рентгенография на лакетна става- единична 20.00
53 Рентгенография на антебрахиум 20.00
54 Рентгенография на гривнена става /фас и профил/ 2х20.00
55 Рентгенография на гривнени стави / симетрична/ 40.00
56 Рентгенография на гривнена става -аксиална и полуаксиална 20.00
57 Рентгенография на лумбални прешлени-фас и профил 2х30.00
58 Рентгенография на череп-аксиална и полуаксиална 25.00
59 Рентгенография на череп-фас 25.00
60 Рентгенография на череп-профил 25.00
61 Рентгенография на гръбначни прешлени 30.00
62 Рентгенография на гръдни прешлени-фас и профил 2х30.00
63 Рентгенография на лопатка -фас и профил 2х20.00
64 Стерно- клавикуларна става-фас 20.00
65 Рентгенография на гръдна половина-фас 25.00
66 Рентгенография на гръден кош и бял дроб-фас 35.00
67 Рентгенография на предмишница-фас и профил 2х20.00
68 Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум 35.00
69 Обзорна рентгенография на корем 35.00
70 Рентгенография на бедрена кост 25.00
71 Обзорна рентгенография на бъбреци 35.00
72 Рентгенография на таз 35.00
73 Ехографска диагностика на коремни и
ретроперитонеални органи
40.00
74 Томография на гръден кош и бял дроб 29.00
75 Рентгеново изследване на тънки черва 29.00
76 Иригография 60.00
77 Рентгеноскопия и графия на хранопровод,стомах и дуоденум 50.00
78 Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с пасаж на червата 70.00
79 Скенер на тяло /спирална/ 250.00
80 Скенер на тяло с поставяне на абокат и контраст 300.00
81 Скенер на гръбначен стълб 200.00
82 Скенер на глава /нативна/ 100.00
83 Скенер на глава с поставяне на абокат и контраст 200.00
84 Мамография на две млечни жлези 70.00
85 Ехография на две млечни жлези 40.00
86 Хистеросалпингография 155.00
87 Интравенозна холангиография 34.00
88 Ехографска диагностика 32.00
89 Ехография на щитовидна жлеза 32.00
90 Ехография на черен дроб с доплер 32.00
91 Ехография на корем,ретроперитонеум и таз 37.00
92 Инжектиране на контрастно вещество под рентгенов контрол 17.00
93 Венозна урография 80.00
94 Абдоминална ехография с доплер 32.00
95 Контролна графия на репозиция 15.00
96 Томография /до 3 среза/ 39.00
  УРОЛОГИЧНИ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Смяна на уретрален катетър 27.00
2 Смяна на цистостомен катетър 27.00
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Потребителска такса за вземане на биологичен материал 2.00
2 Пълна кръвна картина 5.50
3 Диференциално броене /натривка/ 3.00
4 СУЕ 3.00
5 Ретикулоцити 2.00
6 Време на кървене 2.00
7 Време на съсирване 2.00
8 Морфология на еритроцитите 3.00
9 Протромбиново време 5.00
10 ККВ / АРТТ/ 5.00
11 Фибриноген 5.00
12 Глюкоза 4.00
13 Кръвно захарен профил 10.00
14 Креатинин 3.50
15 Урея 3.50
16 Билирубин общ 3.50
17 Билирубин директен 3.50
18 Пикочна киселина 3.50
19 Холестерол 4.00
20 Триглицериди 4.50
21 HDL - холестерол 5.50
22 LDL - холестерол 3.00
23 Общ белтък 3.50
24 Албумин 3.50
25 ASAT 3.50
26 ALAT 3.50
27 Креатинкиназа 5.00
28 Лактат дехидрогеноза /LDH/ 4.00
29 ГГТ 4.00
30 Алкална фосфатаза 4.00
31 Алфа амилаза 5.00
32 Са - общ калций в серум 3.50
33 Са - общ калций в урина 3.50
34 Р - фосфор в серум 3.50
35 Р - фосфор в урина 3.50
36 Окултни кръвоизливи 5.00
37 CRP-С реактивен протеин 8.00
38 Липаза 4.00
39 Йонограма / Na и К/ 6.00
  Урина ЦЕНА
В ЛЕВА
38 Албумин 1.00
39 Захар 1.00
40 Кетони 1.00
41 Билирубин 1.00
42 Уробилиноген 1.00
43 Кръв 1.00
44 Седимент 2.00
45 Микроалбуминурия 10.00
46 Желязо / Fe/ 5.00
47 ЖСК 5.50
48 Гликиран хемоглобин /HbA1C/ 15.00
49 FT4 15.00
50 TSH 15.00
51 Естрадиол Е2 15.00
52 Фоликулостимулиращ хормон FSH 15.00
53 Лутеинизиращ хормон LH 15.00
54 Прогестерон / Prog/ 15.00
55 Тестостерон /Testo/ 15.00
56 Пролактин / PRL/ 15.00
57 Кортизол еднократно 15.00
58 Кортизол двукратно 30.00
59 TPSA 17.00
60 CA 15-3 17.00
61 CA - 125 17.00
62 CA - 19-9 17.00
63 Паратхормон PTH /Паратиреоиден/ 12.50
64 Хормон ANTI TPO /MAT/ 17.00
65 Free PSA /свободно/ 17.00
66 Инсулин еднократно 16.00
67 Инсулин двукратно 26.00
68 Инсулин трикратно 32.00
  ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Биопсия на кожен тумор 35.00
2 Хистобиопсично изследване на тумор 35.00
3 Криотерапия на кожни тумори 25.00
4 Електрокоалгулация на кожна лезия 25.00
5 Кюретаж на кожни доброкачествени образувания 28.00
6 Пункция на повърхностни кисти, атероми, абсцеси 35.00
7 Превръзка на рана 15.00
8 Премахване на брадавици-множествени 45.00
9 Екстирпация на злокачествени кобразувания 155.00
10 Изгаряне с трихлороцетна киселина 15.00
11 Хирургична ексцезия на доброкачествени образувания,хемангиоми,ангиофиброми и др. 85.00
12 Кожно- мускулна биопсия 60.00
13 Екстирпация на невус 105.00
14 Пункция на гърда 25.00
15 Гинекологична цитология 25.00
16 Тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ/ 40.00
17 Отпечатък от туморна формация 40.00
18 Урина за нео клетки 15.00
19 Храчка за нео клетки 15.00
20 Секрети 30.00
21 Лаважни материали 35.00
22 Четкови биопсии /ЧБ/ 20.00
23 Катетър биопсии /КБ/ 20.00
24 Пунктати от изливи в телесни кухини 20.00
  ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Потребителска такса при специалист 2.90
2 Потребителска такса при специалист за пенсионери 1.00
3 Медицинско свидетелство на пациенти за военна служба 55.00
4 Издаване на медицинско свидетелство за работа в страната 35.00
5 Издаване на медицинско свидетелство за работа в чужбина 95.00
6 Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. С 40.00
7 Издаване на медицинско свидетелство за шофьор кат. Б 25.00
8 Изследване на равновесието 35.00
9 Ставна пункция 25.00
10 Инжекция на лечебно вещество в бурса 25.00
11 Инжекция на лечебно вещество в сухожилие 25.00
12 ТАБ изследване 20.00
13 Вземане на кръв в дома на пациента 20.00
  ДОРА ПЕЙЧИНСКА- невропсихолог ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Консултация със специалист 40.00
2 Лечение на афазии / на час/ 20.00
3 Изследване за ТЕЛК 15.00
  ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО, СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
  ПСИХОЛОГИЯ ,ПЕДАГОГИКА И ЛОГОПЕДИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Психологично консултиране 40.00
2 Диагностика на психичното развитие 35.00
3 Определяне на училищната готовност 30.00
4 Оценка на социално- полезни умения 25.00
5 Логопедично консултиране 35.00
6 Специализирано обучение/индивидуално и групово/ 35.00
7 Психологическо консулт. на деца с увреждане и техните близки 20.00
8 Първичен пеглед за лица -психологични и логопедични консултации 35.00
9 Логопедична терапия 20.00
  ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Лекарски преглед първичен 70.00
2 Лекарски преглед вторичен 60.00
3 Нискочестотни и средночестотни токове 15.00
4 Високочестотни токове 14.00
5 Дарсонвал 15.00
6 Импулсно магнитно поле 14.00
7 Ултразвук и фонофореза 16.00
8 Електростимулация с ТУР 24 15.00
9 Електростимулация с ТУР 12- биполярна 15.00
10 Електростимулация с ТУР 12 с прекъсвач /периферен нерв/ 18.00
11 Електростимулация с ТУР 12 - ЦНС 15.00
12 Инхалации 13.00
13 Уво на поле 13.00
14 Солукс 13.00
15 Лазертерапия 18.00
16 Лазерпунктура на схема 18.00
17 Парафин / на поле/ 15.00
18 Подводен душов масаж 20.00
19 Лекарствена вана 16.00
20 Локална вана 12.00
21 Криотерапия с кинезитерапия 18.00
22 Криотерапия с гел 16.00
23 Криотерапия с НЧТ и гел 17.00
24 Лечебен масаж -частичен малък 20.00
25 Лечебен масаж -частичен среден 22.00
26 Ексензионвибратор 15.00
27 Индивидуална кинезитерапия 15.00
28 Кинезитерапия със специални методики 18.00
29 Екстензионна терапия 15.00
30 Велотренировка 13.00
31 Бягаща пътека / на процедура/ 13.00
32 ММТ на сегмент от тялото 18.00
33 Плантограма 20.00
34 Мануална вертебротерапия 30.00
35 Тестване ЦНС 25.00
36 Антропометрични измервания 20.00
37 Класическа електродиагностика 25.00
38 Аналитична ЛФК 15.00
39 Групова лечебна физкултура 14.00
40 Екстензии механични 15.00
41 Електропроцедури на повече от едно поле 15.00
42 Електропроцедури на поле 15.00
43 Електростимулации с нискочестотен ток 18.00
44 Електростимулации с средночестотен ток 18.00
45 Индивидуална ЛФК 18.00
46 Инфраруж 18.00
47 Инхалаторна терапия 13.00
48 Криоелектрофореза 17.00
49 Криотерапия 18.00
50 Лазер терапия /на процедура/ 15.00
51 Лазер акупунктура 18.00
52 Мануално мускулно тестуване 22.00
53 Мантограма 18.00
54 Тестуване на ЦНС 25.00
55 Велотренировка / на процедура/ 13.00
56 Мануални екстензии /тракции/ 15.00
57 Специализирана кинезитерапия 18.00
58 УВО на повече от едно поле със снемане на биодоза 13.00
59 УВО на поле със снемане на биодоза 13.00
60 Ултразвук на поле 16.00
61 Ултразвукова фонофореза на повече от едно поле 16.00
62 Ултразвукова фонофореза на поле 16.00
63 Функционална оценка 20.00
64 Частичен масаж - крайници, гръб, яка 22.00
65 Индивидуална инхалация 13.00
66 Кинезиологичен анализ 20.00
67 Класическа акупунктура 18.00
68 Масаж със специализирани техники 22.00
69 Микроиглотерапия 18.00
70 Снемане и отчитане на биодоза 15.00
71 Терапия с магнитни вълни на повече полета и на едно поле 14.00
72 Ултразвук на повече полета , на всяко поле по 16.00
  ОФТАЛМОЛОГИЯ ЦЕНА
В ЛЕВА
1 Периметър на око 15.00
2 Екзофталмометрия 15.00
3 Изследване на цветно зрение 12.00
4 Периметрия на двете очи 25.00
5 Измерване на очно налягане 15.00
     
  ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

ЦЕНА В ЛЕВА

     
1 ЯМР на глава 350.00
2 ЯМР на хипофиза 350.00
3

ЯМР на шийни прешлени

350.00
4 ЯМР на шия /меки тъкани и каротиди/ 350.00
5 ЯМР на саркоилиачни стави 350.00
6 ЯМР на торакални прешлени 350.00
7 ЯМР на лумбални прешлени 350.00
8 ЯМР на тазобедрени стави 350.00
9 ЯМР на колянна става 350.00
10 ЯМР на глезенна става/ходило 350.00
11 ЯМР на раменна става 350.00
12 ЯМР на лакътна става 350.00
13 ЯМР на китка 350.00
14 ЯМР на малък таз 350.00
15 ЯМР на цял гръбначен стълб /3 сегмента/ 750.00
16 ЯМР на коремни органи 400.00
17 ЯМР на глава и съдови програми 380.00
18 ЯМР на шия, меки тъкани и съдове 350.00
19 ЯМР на млечна жлеза 400.00
20 ЯМР на простата + ПМА 380.00
21 ЯМР на втора анатомична обалст 300.00
22 Цена на филм 20.00
23 Цена за втори диск 10.00
24 Консултация за образно изследване ЯМР, извършено в друго лечебно заведение 80.00
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Последно актуализиран на 05.04.2024г.