Патоанатомични изследвания

Патоморфологична диагностика и фенотипизация на туморите

Лабораторията е една от трите в страната, приета за референтна, които се контролират от Института за Външен Контрол на качеството, Великобритания - UK NEQAS.
В нея се извършва екзактно определяне на хормоналния рецепторен и HER 2 статус при пациенти с рак на гърдата. В Лабораторията се извършва и молекурярна диагностика на рака на гърдата с помоща на in situ-хибридизационен метод-CISH за HER 2 гена.
Типизират се различните видове тумори, определя се произхода им и се извършват изследвания, определящи прогнозата, отговора към лечение и преценка на пациенти, подходящи за определен вид терапия.
Морфологичната лаборатория извършва хистологични и цитологични изследвания по линия на Здравната каса, платени хистологични, цитологични и имунохистохимични изследвания на материали от млечна жлеза, храносмилателна, женска полова системи и др.
Извършва високоспециализирана консултанска дейност в областта на туморната диагностика на готови хистологични и цитологични препарати.
Верификация на тумори като гастроинтестинален стромален тумор с цел изгатвяне на протоколи за скъпоструващо лечение.
Предлага извършването на аутопсии по желание, както и посмортални грижи на покойника (тоалет, престой в зала и хладилна камера). Извършва спешно гефрирно и специални хистохимични изследвания.

Работно време: 08.00-14.00 часа.
Тел. за контакти: 064/886 127 - Проф. Поповска; 064/886 384 - Д-р Татяна Бетова