ПУДВР

“ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ПЛЕВЕН” ЕООД

гр. Плевен – 5800 ул. “Георги Кочев” № 8а

( 064 / 886422, 064 / 886417, тел./факс064 / 832582)


Утвърждавам:

Управител: Доц.Д-р Николай Цветков

В сила от 01.11.2020 г.П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД

НА „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН” ЕООД

...

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Правилник се урежда устройството, дейността, вътрешния ред на „Диагностично консултативен център Плевен” ЕООД, гр. Плевен („ДКЦ Плевен” ЕООД, съгласно чл. 171 ал. 3 от Закона за лечебните заведения)

Чл. 2. „Диагностично Консултативен център Плевен” ЕООД (наричан за краткост център) е лечебно заведение за специализирана извън болнична медицинска помощ и се с създава на основание чл. 8, ал.2, буква „г” и чл. 17, ал., и ал.2 от ЗЛЗ и изискванията на Търговския закон.

Чл. 3. „ДКЦ Плевен” ЕООД е със седалище и адрес на управление – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” 8А.

Чл.4. „ДКЦ Плевен” ЕООД осъществява самостоятелна извън болнична специализирана медицинска помощ. Капиталът на дружеството е формиран като не парична вноска /апорт, предоставена от едноличния собственик на капитала „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД.

Чл. 5. „ДКЦ Плевен” ЕООД е самостоятелно юридическо лице, което може да влиза във взаимоотношения с други лечебни заведения, с НЗОК, с РЗИ гр. Плевен, с органите за социално осигуряване, както и с другите институции, организации и ведомства във връзка с упражняване предмета на дейност.

...

Глава втора

УСТРОЙСТВО

Чл. 6.

ал.1. Структурата на „ДКЦ Плевен” ЕООД е съобразена с изискванията на чл. 17, ал.1 от ЗЛЗ.

ал. 2. В съответствие с предмета на дейност на „ДКЦ Плевен” ЕООД има следните структурни звена към : 01.11.2020 г.

 1. ЗВЕНО „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ”:

Кабинети и прилежащи към тях помещения по медицински стандарт

1. Кабинет №203 по хирургия с манипулационна №202

Иванче

Трайче

Ристовски

1600001909

Цветан

Петков

Съботинов

1600001549

Павлин

Милков

Мирочник

0700000557

Биляна

Иванова

Христова

0600000477

Ирина

Ангелова

Декова

1600000716

2.Кабинети по Ортопедия и травматология № 102,104,106 с манипулационна № 105

Вихър

Манчев

Ковачев

1600000315

Елин

Методиев

Благоев

1600001791

Емил

Борисов

Симеонов

1600000570

Свилен

Христов

Тодоров

1600001741

Иван

Ангелов

Иванов

1600000642

Константин

Захариев

Тотев

1600001809

3. Кабинет по Урология № 208 с манипулационна

Асен

Христов

Бечев

2300000690

4. Кабинет по акушерство и гинекология № 206 с манипулационна № 207

Гинка

Иванова

Иванова

1600000406

Михаил

Цветанов

Цветков

1600001035

Юрка

Георгиева

Гешева

1600001604

Силвия

Георгиева

Атанасова

1600001356

Вася

Цветанова

Георгиева

1600001771

5. Кабинет по УНГ болести №310

Стефан

Иванов

Мирчев

1600001408

Анелия

Христова

Йосифова

1600000063

6. Кабинет по очни болести № 317 с манипулационна

Светлана

Тодорова

Савова-Петрова

1600001339

7. Кабинет по Детска хирургия № 203 с манипулационна № 202

Биляна

Иванова

Христова

0600000477

50

Детска Хирургия

8. Кабинет по Кардиология № 302,304,306 с ЕКГ кабинет № 303

Марлена

Петрова

Цанкова

1600000972

Емил

Стефанов

Денев

1600000579

Надя

Юлиянова

Станчева

1600001895

Бойко

Дилков

Кузманов

1600001662

9. Кабинет по Гастроентерология № 305

Захаринка

Ганчева

Събева

1600000612

Десислава

Любомирова

Павлова

1300000568

Елена

Ивайлова

Икономова

1600000547

10. Кабинет по Детски болести № 5,6

Зорница

Стефанова

Кирчева-Петкова

1200000644

Лиляна

Недева

Иванова

1600000855

Евгения

Иванова

Бързашка

1600000530

Ваня

Маргаритова

Недкова

1200000660

Красимир

Иванов

Денчев

1600000803

Красимира

Краева

Ненова

1600000819

11. Кабинет по Ендокринология и болести на обмяната № 301

Ваня

Борисова

Иванова

1600000212

Радина

Неделчева

Атанасова

1600002236

12. Кабинет по Пневмология и фтизиатрия

Огнян

Любомиров

Начев

1600001132

13. Кабинет по Детска пневмология и фтизиатрия №5

Бойко

Радев

Шентов

1600000138

Детска пневмология и фтизиатрия

14. Кабинет по Нефрология №309

Румяна

Лазарова

Бонева

1600001299

Милена

Янкова

Стоименова

1600001005

Калина

Стефанова

Алексиева

1600000759

Стела

Павлова

Линкова

1600001972

15. Кабинет по Клинична хематология №313

Николай

Цветанов

Цветков

1600001114

Ваня

Славчева

Попова

1600000224

Даниела

Досева

Коларова-Пенкова

1600000426

Ивайло

Георгиев

Христов

1600000631

Лъчезар

Христов

Богданов

1600000864

16. Кабинет по Инфекциозни болести №311

Галя

Иванова

Ганчева

1600000358

Младенка

Иванова

Георгиева

1600001038

Хрисима

Цветанова

Миляшка

1600001504

17. Кабинет по Нервни болести № 204,205,300

Десислава

Евлогиева

Маринова

1600000449

Пламен

Георгиев

Стоев

1600001216

Мая

Пенкова

Дановска

1600000987

Снежина

Николаева

Дишева

1600001379

Камелия

Симеонова

Попова

1600000766

Георги

Цветанов

Димитров

1600002229

Петко

Романов

Илиев

1600001182

Диана

Любомирова

Маринова

1600001842

18. Кабинет по Кожни и венерически болести с манипулационна № 7

Милена

Пенчева

Данчева

1600001002

Верка

Спасова

Павлова

1600000270

19. Кабинет по Психиатрия № 205

Йорданка

Делчева

Николова

1600000749

20. Кабинет по Онкология с манипулационна

Васил

Димитров

Нанев

1600001849

Хирургия

Митко

Енчев

Мирчев

1600001024

Хирургия,

Мед.онкология

Геновева

Борисова

Вълчева

1600000376

Хирургия, Мед онкология

Веселин

Иванов

Киров

1600000276

Кожни и венер б-ти

21. Кабинет по Физикална и рехабилитационна медицина

Цветослав

Нешев

Вътев

1600001572

Мая

Стефанова

Кръстанова

1600000988

Радостина

Петкова

Маджарова

1600001260

Полина

Димитрова

Цветкова

1600001857

22. Кабинет по Образна диагностика

Васил

Стойчев

Панчев

1600000233

Лидия

Детелинова

Калканджиева

1600001730

Емилия

Иванова

Енчева

1600000588

Любомир

Илков

Цанков

1600001889

Поля

Любомирова

Кръстева

1600001653

Лиана

Георгиева

Тонева

1600000835

23. Кабинет по Патоанатомия

Иван

Недков

Иванов

1600001942

24. Медико-диагностична клинична лаборатория №108

Пламена

Иванова

Иванова

1600002073

25. Кабинет по Ревматология № 312 с манипулационна

Ралица

Славова

Пенчева

1600002064

26. Кабинет по Вътрешни болести № 307 с манипулационна№308

Христина

Василева

Дарданова

1600001506

Клинична алергология

Людмил

Георгиев

Терзиев

1600000884

Клинична алергология

Забележка:

Извън основният корпус на „ ДКЦ Плевен „ ЕООД са разположени :

Кабинети по медицинска онкология / хирургия, акушерство и гинекология и дерматологичен/

Кабинет по пневмология и фтизиатрия

ал. 3. Структурата на „ДКЦ Плевен” ЕООД може да бъде променяна, с оглед съответствие на основната дейност, осъществявана от Центъра.

II.АДМИНИСТРАТИВНИ, СТОПАНСКИ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 1. Управител
 2. Финансово – административен отдел, включващ: Гл. счетоводител, счетоводител, инспектор кадри, специалист ОТРЗ, специалист обработка данни РЗОК , охрана на труда и касиер.
 3. Координатор
 4. Регистратура

Чл. 7. „ДКЦ Плевен” ЕООД разполага с необходимата медицинска апаратура за изпълнение на СИМП. Центърът има медицинска техника за образна диагностика. По договор с „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД на Центъра са предоставени за ползване части за извършване на специализирани медико – диагностични изследвания и високо специализирани МДИ.

...

Глава трета

ПРЕДМЕТ И ДЕЙНОСТ

Чл. 8. „ДКЦ Плевен” ЕООД на основание чл. 17, ал.1 от ЗЛЗ е лечебно заведение със специализирана извън болнична медицинска помощ, в което не по.малко от десет лекари с различни признати специалности осъществяват специализирана извън болнична медицинска помощ. Центърът извършва медико – диагностична дейност и образна диагностика.

Чл. 9. Центърът осъществява следните дейности:

 1. Извън болнична специализирана медицинска помощ
 2. Амбулатория за диагностика, лечение, рехабилитация, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания
 3. извършване на медицински дейности и манипулации
 4. Предписване на обем и вид домашни грижи и помощ за болни
 5. Предписване на лекарства, превързочни материали
 6. Извършване на експертиза за временна нетрудоспособност
 7. наблюдение и медицинска помощ при бременност и майчинство
 8. дейност по здравна промоция и профилактика
 9. Насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ
 10. Клинично изпитване на лекарствени средства, съгласно действащото в страната законодателство.
 11. Издаване на документи, свързани с дейността му
 12. Извършване на търговска дейност, свързана с дейността

Чл. 10. Общо медицинските, специализираните и високо специализираните медицински дейности в „ДКЦ Плевен” ЕООД се осъществяват:

 1. От квалифицирани лекари с призната специалност и медицински специалисти с професионален опит
 2. Чрез прилагане на утвърдени от медицинската наука методи, средства за диагностика, лечение и рехабилитация, съобразени с регламентираните медицинска стандарти и правилата за : „Добра клинична и лабораторна практика”.
 3. С апаратура и инструментариум, собственост на „ДКЦ Плевен” ЕООД или предоставени за ползване по договор, отговарящи на изискванията на НЗОК за оборудване.
 4. Спазвайки правата на пациента, регламентирани в раздел II, чл. 84, ал.2 от Закона за здравето.

Чл. 11. Когато лечебно- диагностичния процес налага извършването на високоспециализирана болнична помощ, пациентът преимуществено може да се насочва от лекар – специалист с „направление за хоспитализация” към

„УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД – Принципал на Центъра, без да се нарушават правата на пациента, регламентирани в Закона за Здравето.

Чл. 12. Когато на пациента се налагат рехабилитационни процедури, краткосрочно медицинска наблюдение, предписано от лекар и специфични грижи по домовете с лечебно възстановителна цел, която освен в амбулаторни условия може да се постигне в дома на пациента, същия се насочва към звено за домашно обслужване на пациенти, ръководено от лице със съответната образователно – квалификационна степен и професионален стаж.

Чл. 13. Финансово – отчетната дейност на „ДКЦ Плевен” ЕООД се определя от:

ал. 1. Приходи, формирани чрез постъпления от:

 1. Договори с:
  1. Районна Здравно Осигурителна Каса – Плевен за оказана специализирана извън болнична медицинска помощ на задължително здравно осигурени лица по съответни пакети.
  2. Здравно осигурителни дружества за доброволно осигуряване за оказана специализирана извън болнична медицинска помощ на осигурени от тях пациенти.
 2. Плащане на потребителска такса
 3. Директни плащания от не осигурени пациенти или осигурени такива, но не спазили реда и условията на ЗЗО, което се извършва единствено на регистратурата и по определен ред.
 4. Директни плащания от други юридически или чуждестранни граждани
 5. Отдаване под наем на оборудване, апаратура, помещения и територия, съгласно действащото законодателство.
 6. Дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни юридически и физически лица и други източници.

ал. 2. Разходи на „ДКЦ Плевен” ЕООД

 1. Заплащане на труда на наетия персонал
 2. Заплащане на извън трудови взаимоотношения
 3. Задължителни социални и здравни осигуровки
 4. Медикаменти, консумативи, инструментариум, апаратура
 5. Външни услуги
 6. Медицински и транспортни разходи
 7. Административно – стопански разходи
 8. Текущи ремонти
 9. Други данъчно признати разходи

Чл. 14.

 1. Дейностите, договорени по реда на чл. 13, т.1.1., се определят чрез Националния рамков договор, се конкретизират в индивидуалните договори между РЗОК и „ДКЦ Плевен” ЕООД.
 2. Дейностите, договорени по реда на чл. 13 т. 1.2. се конкретизират в договор , сключен между „ДКЦ Плевен” ЕООД и здравно осигурителното дружество. В договора задължително се посочва конкретния пакет медицински дейности, съгласно лицензията на осигурителното дружество.
 3. При извършени проверки и наложени санкции от РЗОК, вследствие на което са настъпили вреди, Управителят има право на основание НРД и настоящият Правилник на удържа суми от възнаграждението на служителите, виновно причинили вредите.

Чл. 15. Лечебното заведение не може да извършва търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите.

Чл. 16. Служителите, на които е възложена като трудово задължение материално – отчетническа длъжност и следва да събират, съхраняват, разходват и отчитат пари и материални ценности, отговарят за причинените вреди.:

 1. В размер на вредата
 2. За липси – в пълен размер, заедно със законните лихви от деня на причинената щета, а ако това не може да се установи, от деня на откриване на липсата.
 3. Когато вредата е причинена от няколко служители те отговарят:
  1. В случаите на ограничена отговорност – съобразно участието на всеки служител в причинената вреда. Сборът на дължимите обезщетения не може да надвишава размера на вредата.
 1. В случаите на пълна отговорност – отговорността за обезщетението е солидарна

 1. Пълната имуществена отговорност се осъществява по съдебен ред. В този случай удръжки могат да се правят само въз основа на влязло в сила съдебно решение.

...

Глава четвърта

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл. 17.

 1. Органите на управление на „ДКЦ Плевен” ЕООД са:
  1. Едноличен собственик на капитала – „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД , /Принципал/, решаващ въпросите от компетентността на Общото събрание.
  2. Управител
 2. Компетентността на едноличния собственик на капитала „ДКЦ Плевен” ЕООД е определена от чл. 137 от Търговския закон и от Закона за публичните предприятия.
 3. „ДКЦ Плевен” ЕООД се ръководи от Управител – лице с образователно – квалификационна степен „ магистър” по медицина, призната медицинска специалност и квалификация по здравен мениджмънт.
 4. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД се определя от едноличния собственик на дружеството, след конкурс. Договорът за възлагане на управлението между Принципала и Управителя на „ДКЦ Плевен” ЕООД се сключва в писмен вид. В него се определят правата и задълженията на Управителя.
  1. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД управлява и отговаря за цялостната дейност на центъра и го представлява пред трети лица: ведомства, организации, фирми, институти, болници, физически и юридически лица в страната и чужбина.
  2. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД има функциите на работодател по отношение на всички работещи в центъра и определя размера на индивидуалните им трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и законодателство.
  3. Работодателят управлява средствата, получени от собствена диагностично лечебна, научна и експертна дейност от външни организации, както и средствата, дарени от различни организации, фондации и частни лица у нас и в чужбина.
  4. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД одобрява Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, на основание чл. 17, ал3 от ЗЛЗ.
  5. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД изготвя и представя на собственика план за дейността на „ДКЦ Плевен” ЕООД и неговата икономическа ефективност за една финансова година. Той се отчита за своята дейност пред едноличния собственик – „УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД.
  6. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД извършва структурни и организационни промени, като се съобразява с потребностите от медицински услуги и с развитието на „ДКЦ Плевен” ЕООД.
  7. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД възлага изпълнението на задачи от плана.
  8. Обсъжда с представителите на синдиката въпроси, свързани с охраната на труда, трудовите възнаграждения, работно време, социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.
  9. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД възлага правомощия и отговорности на служители на центъра, включително и да изпълнява функциите му, като издава заповед, в която са посочени лицата и пълномощията им.
 5. Контролът за спазване на дружествения учредителен акт и опазване имуществото на дружеството, се възлага с договор за контрол, сключен между едноличния собственик и контрольора на дружеството.

Чл. 18.

ал. 1. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД се подпомага от Главен счетоводител с висше икономическо образование и медицинска сестра – координатор по здравни грижи, която е лице с образователно – квалификационна степен „бакалавър” по специалността „Здравни грижи” .

ал.2. Медицинската сестра – координатор по здравни грижи:

 1. Организира, координира и отговаря за качеството на работа на специалистите по здравни грижи и санитарите.
 2. Организира снабдяването на ЛЗ с медикаменти, консумативи и инструменти
 3. Отговаря за хигиенното състояние на ЛЗ и условията на труд
 4. Организира медико-статистическата дейност

ал. 3. Счетоводно икономическата дейност на „ДКЦ Плевен” ЕООД се осъществява от Главен счетоводител:

 1. Организира, ръководи и координира финансовата дейност на лечебното заведение
 2. Разработва индивидуален сметкоплан на търговското дружество
 3. Разпределя и контролира дейността в счетоводната служба
 4. Контролира документната обоснованост на стопанските операции, системата на счетоводния оборот
 5. Изготвя междинни и годишни счетоводни отчети

Чл. 19.

ал.1. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД създава със заповед комисии и съвети с консултативни и експертни функции.:

 1. Комисия за борба с вътрешно болничните инфекции
 2. Комисии за инвентаризация

ал. 2. Устройството и дейността на консултативните и експертни органи, посочени в ал.1 се определят от правилници, утвърдени от управителя.

ал. 3. Броят и състава на членовете на комисиите и съветите се определят със заповеди на Управителя.

...

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Чл. 20.

ал.1. „ДКЦ Плевен” ЕООД провежда диагностично – лечебен процес, основан на съвременната медицинска наука, правилата за добра медицинска практика, утвърдени от съсловните организации на лекарите и стоматолозите и изискванията на здравното законодателство на Република България и определените в НРД задължения.

ал. 2. Организацията на основните дейности е регламентирана в писмените правила, утвърдени от управителя и връчени срещу подпис на всички служители на „ДКЦ Плевен” ЕООД.:

 1. Писмени правила, регламентиращи реда, условията и графиците за прием на пациенти, нуждаещи се от спешна, неотложна или рутинна медицинска помощ.
 2. Правила за координация и взаимодействие между отделните структури на „ДКЦ Плевен” ЕООД, в които консултативните прегледи на пациентите се координират с дейността на звената за образна, лабораторна, функционална, ендоскопска диагностика и с дейността на административно-стопанските звена в рамките на центъра.
 3. Правила за предоставяне на информация на всеки пациент / на неговия законен представител/, относно провеждането на предстоящи диагностични и лечебни процедури, ползите и рисковете от тях и съществуващи алтернативи.
 4. Правила за действията, които следва да се извършват след приключване на дейността по оказване на медицинска помощ на пациента.
 5. Правила за воденето на медицинската документация и Правилник за документооборота.
 6. При спешни състояния на пациента се уведомява ЦНСМП на тел 150, /112/

Тези правила са неразделна част от Правилника за устройството,дейността и вътрешния ред на „ДКЦ плевен” ЕООД

Чл. 21. При откриване на инфекциозни, онкологични и професионални заболявания, лекарите в специализираните кабинети на „ДКЦ Плевен” ЕООД уведомяват с Бързо известие съответните институции РЗИ , респективно съответния диспансер по местоживеене на пациента.

Чл. 22. Лекарите и медицинските специалисти на „ДКЦ Плевен” ЕООД разясняват по подходящ начин на пациента или неговите близки характера на заболяването, вида и необходимите диагностични изследвания, манипулации и процедури и възможните методи за лечение.

...

Глава шеста

ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл. 23. Организацията на вътрешния ред на „ДКЦ Плевен” ЕООД се основава на настоящия правилник.

Чл. 24.

ал.1. Персоналът на „ДКЦ Плевен” ЕООД се състои от:

 1. Лекари, участващи в диагностично-лечебният процес с една или повече признати специалности.
 2. Медицински специалисти по здравни грижи /медицински сестри, акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и др./
 3. Други лица, извършващи административни и помощни дейности.

ал. 2. Стопанските и обслужващи дейности или част от тях, се възлагат на външни лица, чрез договор за услуги.

ал. 3. Договорните отношения между „ДКЦ Плевен” ЕООД и наетия от него персонал се уреждат според съвременното трудово законодателство, нормите на Кодекса на труда или Закона за задълженията и договорите.

Чл. 25.

 1. Поддържане и непрекъснато повишаване на квалификацията на всеки служител в „ДКЦ Плевен” ЕООД е негово право и задължение.
 2. Лекарите и медицинските специалисти по здравни грижи участват във всички форми на следдипломно обучение самостоятелно.
 3. В „ДКЦ Плевен” ЕООД се провеждат лекарски колегиуми и такива с медицинските специалисти по здравни грижи, клинико-рентгенологични и клинико-лабораторни срещи за обсъждане диагностично-терапевтични проблеми и участват в клинико-патологоанатомични конференции на

„УМБАЛ д-р Г. Странски” ЕАД.

Чл. 26 . Мерки за предпазване от коронавирус

Коронавирус (Covid19) е респираторен вирус, който се предава по въздушнокапков път, при пипане на заразени повърхности или директно по пътя ръка-нос, ръка-очи, ръка-уста, ръка-ръка, но само ако ръката на здравия е имала контакт с болен.

Симптомите му са кашлица, висока температура, затруднено дишане, мускулни болки и отпадналост. Според Световната здравна организация инкубационният период варира между 2 и 14 дни. От особена важност е вземането на превантивни мерки за предпазване от заразяване и стрикно се следи спазването им от координатора на лечебното заведение, а именно:

1. Избягване контакт с болни хора, особено на такива с кашлица и/ил повишена темпетратура

2. Прилагане на общите хигиенни правила по отношение на хигиената на ръцете и хигиената на храната.

3. Измиване на ръцете със сапун и вода и ползване на дензифекционен разтвор на алкохолна основа, след кихане и кашляне при грижа за болен, преди по време и след приготвяне на храна, след използване на санитарни помещения, след всеки контакт със замърсени повърхности.

4. Почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60%-ова алкохолна основа и/или миене с вода и сапун

5. при кихане, кашляне покриват се устата и носа със свивката на лакътя или салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер

6. Избягване предприемане на пътуване извън граница, особено към места с висока концентрация на установени случаи с коронавирус

7. Избягване на контакт с хора ако и самиат човек се чевства зле

8. Ако има температура, кашлица и затруднено дишане особено след пътуване извън страната, своевременно да се потърси е личен лекар и се уведоми по телефона за дестинацията на пътуване.

9. При поставяне на маска тя трябва да покрива устата и носа.след всяка употреба еднократната маска се изхвърля и ръцете се измиват

10. Маските за многократна употреба се изпират под висока температура и след това се изглаждат

12. Да се консумира храна, която е преминала достатъчна термична обработка

13.При излизане от къщи да се носят ръкавици и да не се свалят докато човекът е в обществен транспорт и на публични места.

Спазването на много добра хигиена – миене и дезинфекция на ръцете е ключът към предпазване от инфекция. Ръцете трябва да се мият при всяко илзизане и досег с повърхности със сапун и вода за най-малко 20 секунди.Ако няма налични сапун и вода се използва дезинфектант за ръце на алкохолна основа с поне 60% алкохол. Да се избягва допир на очите, устата и носа .Маските за лице помагат да се предотврати по нататъшно разпространение на инфекцията от тези, които са болни към други хора около тях. Маските за лице не са толкова ефективни за защита на тези, които не са заразени

Чл. 27. Продължителността и разпределението на работното време на служителите в „ДКЦ Плевен” ЕООД се определя на основание чл. 136 – 149 от наредбата за работно време, почивките и отпуските както следва:

 1. Дневна продължителност на работното време – 7 часа за всички длъжности на работещите в:
  • Отделение по образна диагностика
  • Медико-диагностични лаборатории
  • Кабинет по пневмология и фтизиатрия
  • Кабинети по инфекциозни болести
  • Кабинети по психиатрия
 2. Дневна продължителност на работното време – 8 часа за всички останали длъжности в структурата на „ДКЦ Плевен” ЕООД.
 3. Въведеното намалено работно време се прилага и отчита, когато служителите работят в съответните условия на труд не по-малко от половината от законоустановената продължителност на работното време.
 4. Разпределение на работното време както следва:

 1. В специализираните кабинети и медико-диагностичните звена на „ДКЦ Плевен” ЕООД работното време се организира на смени по график от 07:00 ч. до 18:30 ч. и се изчислява сумарно по месечно.

...
 1. Началото, краят и продължителността на работните смени е както следва:

Лекар на щат: от 08:00. ч. до 16:30 ч. – 8 ч. със задължителна обедна почивка.

Лекар на втори трудов договор: – график по договор с РЗОК

Медицински сестри: от 07:30. ч. до 16:00 ч. – 8 ч.

Санитари:

Първа смяна – от 05:00 ч. до 13:00 ч. – 8 ч.

Втора смяна – от 10:30 ч. до 18:30 ч. – 8 ч.

Регистратура:

Касиер

Първа смяна – от 07:00 ч. до 15:30 ч.

Втора смяна - от 10:00 ч.до 18:30 ч.

Онкокабинети – касиер

Работно време - от 08:00 ч.до 16:00 - 8 ч.

Касиерите на регистратура работят по установен график с ползване на почивка за първа смяна от 12:30ч. до 13:00ч. за втора смяна от 16:00 до 16:30ч.

Лаборатория:

Първа смяна – от 07:00 ч. до 14:00 ч.

Втора смяна – от 11:00 ч. до 18:30 ч.

 1. В почивните и празнични дни при необходимост могат да се организират целодневни смени по 12ч.
 1. В звената, в които не се работи на смени, задължителната обедна почивка е от 12:30ч. до 13:00ч.

Чл. 28. Основни задължения на Управителя на „ДКЦ Плевен” ЕООД:

1.Осигурява работа, работно място на персонала, материални, организационни и технически условия за изпълнение на медицинските дейности по трудовото правоотношение.

2. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд.

3. Запознава служителите с реда и начина на изпълнение на конкретните трудови задължения, включени в длъжностната характеристика и Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на " ДКЦ Плевен " ЕООД.

4. Изплаща в установените срокове уговореното трудово възнаграждение за извършената работа на служителя.

5. Осигурява служителите за всички социални рискове, съгласно законодателството.

6. Информира служителите за икономическото и финансово състояние на „ДКЦ Плевен” ЕООД., съгласно законодателството.

Чл. 29. Основни задължения на персонала на „ДКЦ Плевен” ЕООД:

 1. Своевременно, добросъвестно и качествено изпълнение на трудовите задължения, конкретизирани в длъжностните характеристики.
 2. Спазване на правилата за добрата медицинска практика в профилактичната, диагностична, лечебна и рехабилитационна дейност.
 3. Спазване на вътрешния трудов ред, приет в „ДКЦ Плевен” ЕООД.
 4. Съобразяване с екипния характер на труда в „ДКЦ Плевен” ЕООД.
 5. Съдействие и съгласуваност при изпълнение на трудовите задължения на всички служители.
 6. Своевременно подаване на точна и вярна информация за извършената дейност.
 7. Спазване на етичните норми на поведение, висока култура на медицинско обслужване на пациентите.
 8. Изпълнение на заповедите и нарежданията на Управителя на „ДКЦ Плевен” ЕООД.
 9. Да бъдат запознати предварително с изискванията, свързани с реда, безопасност на труда, хигиенните норми, противоепидемичния режим и противопожарните правила и да се подпишат в книгата за инструктаж.
 10. Строго спазване и рационално използване на работното време, като го използва само за служебни задължения и задачи.
 11. При отсъствие от работа – ползване на отпуск за временна нетрудоспособност, платен отпуск по семейни причини – да уведомява управителя още от първия ден на отсъствието.
 12. Спазване на трудовата дисциплина, реда, хигиенните норми и противоепидемичния режим в дружеството.
 13. Да проявява колегиалност във взаимоотношенията помежду си и висока култура в отношенията с пациентите.
 14. Спазване на Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 15. Опазване на повереното имущество и пестене на предоставените консумативи, материали, енергия, финансови средства и др.
 16. Лоялност към работодателя, като спазва фирмената политика, не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни сведения, не извършва самостоятелни медийни изяви, уронващи престижа на дружеството.
 17. Няма право да представя на трети лица данни, отнасящи се до личността и здравословното състояние на пациентите, станали им известни при оказване на медицинска помощ, освен в предвидените в закона случаи.
 18. Няма право да получава за предоставени медицински услуги на пациентите пари директно от тях.
 19. Съдействие за утвърждаване авторитета на ”ДКЦ Плевен” ЕООД, като не извършва конкурентна дейност в други търговски дружества със същия предмет на дейност и умишлено не отклонява пациенти.
 20. Изпълнение на всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от трудов договор и от характера на работа.

Чл. 30. Права и задължения на пациентите в „ДКЦ Плевен” ЕООД

ал. 1 Права:

 1. Пациентът има право да получи медицинска информация, относно здравословното си състояние своевременно и на достъпен език. В определени с нормативен акт случаи,предоставянето на информация /респективно вземането на съгласие/ се извършва в писмен вид с помощта на Декларация за информирано съгласие, с която пациентът има право да се запознае подробно преди да я подпише.
 2. Пациентът има право да бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на специалиста, който го лекува.
 3. Пациентът има право на свободен избор на специалист.
 4. Всеки пациент, изпратен в дружеството има право на добра специализирана извън болнична помощ, в съответствие с действащото в страната законодателство и НРД.
 5. Пациентът има право на информация, относно диагнозата, хода на заболяването, прогнозата, необходимостта от изследване, лечение, хоспитализация, рисковете, свързани с предлаганите изследвания и лечение.
 6. Пациентът има право да избере начин за лечение от посочените му алтернативи и да получи избраното от него лечение.
 7. Пациентът има право да откаже инвазивни методи на диагностика и лечение, дори когато това заплашва собственото му здраве и живот, като удостоверява това с подписа си в амбулаторния лист.
 8. Пациентът има право на добро сътрудничество между личния лекар и специалиста, които поемат лечението му.
 9. Пациентът има право на информация, относно лекарствените средства, които се изплащат частично или напълно то здравно осигурителната каса.
 10. Пациентът има право на съответните грижи и обезболяване при хронична болка и термални състояния.
 11. Пациентът има право да бъде изследван и лекуван чрез прилагане на подходящи средства, разрешени в страната.
 12. Пациентът има право на отказ от хоспитализация, който дава в писмен вид.
 13. Право на пациента е да бъде запазена тайната, относно неговото здравословно състояние от целия медицински персонал на центъра. Той може да посочи лицето в декларацията за информирано съгласие, което той желае да бъде информирано за здравословното му състояние.
 14. Пациентът има право на коректно и културно отношение от страна на целия медицински персонал и спазването на неговите основни човешки права от персонала и останалите болни.
 15. Всеки пациент има право на спешна помощ при живото застрашаващи състояния и предвижването му до болничното заведение.
 16. Пациентът има право да прави оплаквания в РЗИ и РЗОК при нарушаване на правата му.

ал. 2. Задължения:

 1. Да спазва правилата за вътрешния ред на „ДКЦ Плевен” ЕООД и да се отнася коректно и с необходимото уважение към медицинския персонал.
 2. Да съдейства на специалистите и останалия медицински и помощен персонал за своевременното провеждане на прегледите, изследванията, лечебните и рехабилитационни процедури.
 3. Своевременно да уведомява медицинския персонал за настъпили промени в решението му, относно отделни части на или цялостния диагностично – лечебен процес.
 4. Да съблюдава правата на другите пациенти.
 5. Своевременно да започва лечение с предписаните от специалиста медикаменти, в дози и срокове препоръчани от него.
 6. Да спазва режима, предписан от специалиста.
 7. Да се явява на контролни прегледи и изследвания, планирани от лекаря-специалист.
 8. Да не употребява цигари и алкохол на територията на „ДКЦ Плевен” ЕООД.
...

Глава седма

СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА

Чл.31.Апаратурата и инсталационните съоръжения и работните места в лечебното заведение се обезопасяват, съгласно изискванията на законовите разпоредби за техническа, радиационна и пожарна безопасност.

Чл. 32

 1. Санитарно – хигиенният и противоепидемичен режим в „ДКЦ Плевен” ЕООД се основава на действащите в страната хигиенно-противоепидемични норми и изисквания и са регламентирани в Правилника за профилактика и контрол на ВБИ, утвърден от Управителя и съгласува с РЗИ – гр. Плевен.
 2. Дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране и обезвреждане на отпадъците от „ДКЦ Плевен” ЕООД са регламентирани в Програма за управление на отпадъците, утвърдена от Управителя и съгласувана с РЗИ – гр. Плевен.
 3. Използваните средства и методи за дезинфекция са регламентирани в Дезинфекционна програма на „ДКЦ Плевен” ЕООД, утвърдена от Управителя и съгласувана с РЗИ гр. Плевен.
 4. При откриване на пациент с вътрешно болнична инфекция, лекарите в специализираните кабинети на центъра уведомяват с бързо известие РЗИ

гр. Плевен и/или съответния диспансер по местоживеене на пациента.

Чл. 33.

 1. Стерилизацията на инструментариума и превързочния материал в „ДКЦ Плевен” ЕООД се извършва, съгласно хигиенни норми и изисквания при провеждане на стерилизация в медицинската практика.
 2. Стерилизацията на инструментариума и превързочния материал в дружеството се осъществява в централна стерилизация на „УМБАЛ д-р Г.Странски” ЕАД, съгласно сключен договор.
 3. Постелъчното бельо за медицинските кушетки и друг мек инвентар на „ДКЦ Плевен” ЕООД се изпират от външен изпълнител по договор.
...

Глава осма

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34.

 1. Центърът гарантира на задължително здравно осигурените лица достъпна специализирана извън болнична медицинска помощ и избор на изпълнител на такава помощ.всеки български гражданин има право на безплатна медицинска помощ при условията и по реда на ЗЗО. Достъпът в „ДКЦ Плевен” ЕООД се урежда с Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, утвърдена от МЗ/2006 г.

Чл. 35. Заплащането на получените медицински услуги на граждани от страни не членки на ЕС е по цени, утвърдени от Управителя.

Чл. 36. Ценоразписът се актуализира ежегодно, съобразно изменението на коригиращите коефициенти и промените в пазарните цени на материалите, използвани в Центъра за целите на диагностично-лечебния процес.

Чл. 37. Ценоразписът освобождава от заплащане за оказана от него медицинска помощ:

 1. Лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ по повод на застрашаващи живота състояния до явяване на екип от Спешна медицинска помощ.
 2. Лицата, които са осигурени от здравно-осигурителни компании, с които центъра има сключен договор плащанията в този случай се извършват от здравно-осигурителната компания по отделно сключен договор.
 3. Пациенти, обслужвани в центъра при провеждани от него благотворителни инициативи.

Чл. 38. Медицинската и счетоводна документация, както и тази съдържаща данни за плащания от пациентите се води, съгласно действащите в страната законови разпоредби.

Чл. 39. На пациентите, на които е оказана медицинска помощ в Центъра се издават само такива документи, които са определени от министъра на здравеопазването, министерството на труда и социалната политика, министерството на финансите или според сключените със здравно-осигурителни компании договори, както и други, определени с нормативен акт.

Чл. 40. Професионалните взаимоотношения между „ДКЦ Плевен” ЕООД и другите лечебни заведения се основават на принципите на взаимно уважение, професионалната етика и лоялната конкуренция. При констатиране на нарушения, свързани с професионалната етика, ръководството на „ДКЦ Плевен” ЕООД уведомява съответната съсловна организация.

Чл. 41. Управителят на „ДКЦ Плевен” ЕООД предоставя в установените от законовите и МЗ срокове в РЗИ и останалите институции, изискваните статистически отчети и други отчетни документи за извършената дейност.

Чл. 42. При некачествено проведени изследвания и диагностично-лечебен процес, както и при нарушение на правата им, посочени в този Правилник, както и други права, отбелязани в българското законодателство, свързани с дейността на „ДКЦ Плевен” ЕООД, пациентите имат право да подават жалби в РЗИ и съда.

Чл. 43. „ДКЦ Плевен” ЕООД е акредитирано с оценка 5 по критерии, показатели и методика за акредитация, определена с наредба, утвърдена от министъра на здравеопазването.

...

Глава девета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият Правилник е разработен по условията на чл. 181 от КТ .

2. Правилникът се допълва, актуализира и изменя при промяна на нормативната база на ЛЗ и при възникване на обстоятелства, налагащи промени.

3. Правилникът влиза в сила от датата на утвърждаването му от Управителя на „ДКЦ Плевен” ЕООД

4. Всички, работещи в „ДКЦ Плевен” ЕООД са длъжни да познават и спазват настоящия правилник за устройството, дейността и вътрешния ред.

5. Настоящият правилник подлежи на публикуване на официалната интернет страница на дружеството

http://www.dkcpleven.com