Последно публикувани документи

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: Доставка на медицински консумативи за апарати на "ДКЦ-Плевен" ЕООД
в клинична лаборатория. Срокът за изпълнение на поръчката е 1 год. или /12 календарни месеца/.

Импортен № на поръчката в АОП: 9091506/16.08.2019 г.
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на обществената поръчка: за доставка
Населено място за изпълнение на поръчката: Плевен
Прогнозна стойност без ДДС: 70 000 лв.

Краен срок за подаване на оферти: 09.09.2019 г. 16:00 ч.

Виж: Обява
Изтегли: Документация
Изтегли: Указания


Изтегли спесификация за апарат: Accent
Изтегли спесификация за апарат: Eleksis
Изтегли спесификация за апарат: Sismex

*ценовата оферта и техническата спесификация за различнните апарати са разположени на две страници /sheets/ за всеки апарат.

Протокол от класирането

<< Върнете се назад към предишната страница