Последно публикувани документи

Доставка на медицински консумативи за нуждите на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0002

За всички позиции срока на договора е 2год./две години/. Включени са 6 /ШЕСТ/ броя обособени позиции, както следва: 1./ „Превързочни материали” 2./ „Неспецифични консумативи” 3./ „Регистрираща хартия”; 4./ „Конци” 5./ „Рентгенови филми”; 6./ „Лабораторни консумативи”

АОП Номер: 00815-2015-0002 / Статус: Отворена

Импортен номер: 684489/26.08.2015

 

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на обществената поръчка: за доставка
Населено място за изпълнение на поръчката: Плевен
Прогнозна стойност без ДДС: 150000 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33140000
Краен срок за подаване на оферти: 16/06/2015 16:00

Връзка към преписката в АОП


Документи за участие

Декларация 1

Декларация 2

Декларация по чл. 47

Договор

Съобщение

Обявление за обществена поръчка

Решение

Указания

Техническа спесификация - консумативи позиция 1

Техническа спесификация - консумативи позиция 2

Техническа спесификация - консумативи позиция 3

Техническа спесификация - консумативи позиция 4

Техническа спесификация - консумативи позиция 5

Техническа спесификация - консумативи позиция 6

Важно


Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител


Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Уведомително писмо на основание чл. 69, ал. 3 от ЗОП

Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Уведомително писмо
Освободени гаранции за участие Съгл. Чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП

Договор

Договор

Договор

Удостоверение за вписване

Свидетелство

Актуално състояние

 

<< Върнете се назад към предишната страница