Последно публикувани документи

Доставка на мед. консумативи и реактиви за кл. лаборатория на ДКЦ Плевен - 00815-2015-0001

Доставка на медицински консумативи и реактиви за следните апарати:"Cobas Integra 111", "Sysmex KX 21 N" , "Elecsys 2010" на Клинична лаборатория", за нуждите на ДКЦ-Плевен ЕООД. Медицинските апарати са от типа "затворена система", обществената поръчка включва три обособени позиции.

АОП Номер: 00815-2015-0001 / Статус: Отворена

Импортен номер: № 679342/27.07.2015 г.

 

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на обществената поръчка: за доставка
Населено място за изпълнение на поръчката: Плевен
Прогнозна стойност без ДДС: 120000 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33694000
Краен срок за подаване на оферти: 16/06/2015 16:00

Връзка към преписката в АОП


Документи за участие

Декларация 1

Декларация 2

Декларация по чл. 47

Договор

Съобщение

Обявление за обществена поръчка

Решение

Техническа спесификация - консумативи позиция - COBAS INTEGRA 111

Техническа спесификация - консумативи позиция - SISMEX KX 21 N

Техническа спесификация - консумативи позиция - ELECSYS 2010

Важно

 


Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

Уведомително писмо на основание чл. 69, ал. 3 от ЗОП

Протокол за разглеждане оценяване и класиране на представените оферти

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител.


Освободени гаранции за участие Съгл. Чл. 62, ал.1, т. 2 от ЗОП

Договор

Банкова гаранция

<< Върнете се назад към предишната страница