Последно публикувани документи

Обява за oбществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Предмет на поръчката: „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна работници и служители” за нуждите на ДКЦ-Плевен ЕООД

Кратко описание: Предмет на поръчката е избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна, съгласно Наредба №11/21.12.2005 год. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и отпечатване на ваучери за храна съгласно чл.209 от ЗКПО и съгласно Наредба №7 на МТСП за служителите, съобразно периодични заявки за брой ваучери, в купюри с номинална стойност. Описанието на необходимите ваучери  е посочено в  документацията за поръчката.

Изтегли Документация

Изтегли Образец

Изтегли Указания

Приложения (образци):

Приложение № 1 – Данни за участник;
Приложение № 2 – Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 –5 и т.7 от ЗОП;
Приложение № 3 – Техническо предложение;
Приложение № 4 – Ценово предложение;
Приложение № 5 – Проекто-договор;

Горепосочените приложения са във файл Документация

Протокол от класирането

<< Върнете се назад към предишната страница